Zpracování osobních údajů

          Informace o souhlasu se zpracováním osobních údajů při registraci do účtu:

 1. Společnost Footballmania, a.s., se sídlem Máchova 431/21, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ 255 96 543, zpracovává v rámci registrace do tohoto uživatelského účtu ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) následující osobní údaje:

           -          jméno a příjmení;

           -          emailovou adresu;

           -          telefonní číslo;

           -          adresu. 

 1. Emailovou adresu, jméno a příjmení je nutné zpracovat pro administraci vašeho účtu, takové zpracování je možné na základě vašeho souhlasu a je umožněno čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Tyto osobní údaje budou společností Footballmania, a.s. zpracovávány po dobu vašeho aktivního užívání účtu a dále 3 roky od realizace posledního nákupu, nejméně však po dobu 3 let od založení účtu.

         Emailová adresa bude v případě vyjádření vašeho souhlasu zpracována za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu 3 let.

Jméno, příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo a adresu je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, pokud mezi vámi a Footballmania, a.s. dojde k uzavření takové smlouvy. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

          Výše uvedené zpracování je umožněno na základě

           - čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, a

          - čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce. 

 1. Na emailovou adresu vám budou v případě uskutečnění koupě zboží u společnosti Footballmania, a.s. zasílána obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailová adresa bude společností Footballmania, a.s. uchovávána po dobu 3 let od založení uživatelského účtu nebo 3 let od realizace posledního nákupu, pokud byl takový nákup vámi realizován.
   
 2. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Footballmania, a.s., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

          -          poskytovatel informačního systému, společnost FSG Svoboda Šteinfeld s.r.o., se sídlem Praha 2, Římská 678/26, 120 00 Praha 2, IČ: 25757652.

          -          poskytovatel řešení internetového obchodu, společnost BSSHOP s.r.o. se sídlem Spojenecká 69, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov, IČ 275 27 255.

Společnost Footballmania, a.s. může na základě Vašeho předchozího souhlasu Vaše osobní údaje v rozsahu e-mailové adresy, případně informace o zakoupeném zboží předávat provozovateli internetového portálu Heureka.cz, společnosti Heureka Shopping, s.r.o. se sídlem, Karolínská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín pro účely zjišťování spokojenosti zákazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky. Vaše e-mailová adresa může být uvedenou společností využita k zasílání dotazníků.

Společnost Footballmania, a.s. může Vaše osobní údaje v anonymizované podobě poskytovat společnostem provozujícím reklamní a marketingové systémy.

 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

          -          vzít souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem registrace do uživatelského účtu kdykoliv zpět, vezměte však, prosíme, na vědomí, že pokud jste již u společnosti objednal zboží, společnost může být nadále vaše osobní údaje povinna či oprávněna zpracovávat a že zpětvzetí souhlasu bude mít za důsledek smazání uživatelského účtu,

          -          požadovat po společnosti informaci, jaké osobní údaje zpracovává,

          -          vyžádat si u společnosti přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

          -          vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,

          -          požadovat po společnosti výmaz osobních údajů – výmaz společnost provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo oprávněnými zájmy společnosti,

          -          požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

          -          na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

          -          v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  

          Informace o zpracovávání osobních údajů při nákupu online:

 1. Společnost Footballmania, a.s., se sídlem Máchova 431/21, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ 255 96 543, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17349, zpracovává v rámci kupní smlouvy následující osobní údaje kupujících:

           -    Společně:

          -    Klub

          -    Číslo FA ČR

          -     V případě jednotlivce:

          -    Jméno, příjmení;

          -    Emailovou adresu;

          -    Telefonní číslo;

          -    Adresu,

          -    v případě společnosti:

          -    Jméno, příjmení;

          -    Název společnosti

          -    E-mailovou adresu;

          -    Telefonní číslo;

          -    IČ, DIČ;

          -    Adresu sídla

 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.

Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

          Výše uvedené zpracování je umožněno na základě

           -          čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, a

           -          čl. 6 ods.t 1 písm. f) Nařízení – je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.

 

 1. Společnost Footballmania, a.s. prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a dále zpracovatelé, kterými jsou

           -          poskytovatel informačního systému, společnost FSG Svoboda Šteinfeld s.r.o., se sídlem Praha 2, Římská 678/26, 120 00 Praha 2, IČ: 25757652.

           -          poskytovatel řešení internetového obchodu, společnost BSSHOP s.r.o. se sídlem Spojenecká 69, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov, IČ 275 27 255.

Společnost Footballmania, a.s. může na základě Vašeho předchozího souhlasu Vaše osobní údaje v rozsahu e-mailové adresy, případně informace o zakoupeném zboží předávat provozovateli internetového portálu Heureka.cz, společnosti Heureka Shopping, s.r.o. se sídlem, Karolínská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín pro účely zjišťování spokojenosti zákazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky. Vaše e-mailová adresa může být uvedenou společností využita k zasílání dotazníků. 

Společnost Footballmania, a.s. může Vaše osobní údaje v anonymizované podobě poskytovat společnostem provozujícím reklamní a marketingové systémy.

 

 1. Na emailovou adresu vám budou společností Footballmania, a.s. zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem společností Footballmania, a.s.uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední kupní smlouvy mezi smluvními stranami.

 

 1. Podle Nařízení máte, coby kupující, právo:

           -          požadovat po společnosti informaci, jaké osobní údaje zpracovává,

           -          vyžádat si u společnosti přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

           -          vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,

           -          požadovat po společnosti výmaz osobních údajů – výmaz společnost provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo oprávněnými zájmy společnosti,

           -          požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

           -          na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

           -          v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

          Informace pro udělení souhlasu se zasíláním newsletterů a registraci do soutěží, kde účast není podmíněna nákupem:

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Footballmania, a.s., se sídlem Máchova 431/21, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ 255 96 543, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17349, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala váš osobní údaj-e-mailovou adresu (v případě registrace do soutěže také vaše jméno a příjmení).

 

 1. Uvedené osobní údaje je možné zpracovat na základě vámi uděleného souhlasu, takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení a Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Pro účely soutěží je možno Vaše osobní údaje zpracovávat také pro účely soutěže samotné, zejména informování o výhře či umístění v soutěži.

 

 1. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 3 let od přihlášení k zasílání, pokud tuto dobu neprodloužíte.

 

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Footballmania, a.s., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

          -          poskytovatel informačního systému, společnost FSG Svoboda Šteinfeld s.r.o., se sídlem Praha 2, Římská 678/26, 120 00 Praha 2, IČ: 25757652.

           -          poskytovatel řešení internetového obchodu, společnost BSSHOP s.r.o. se sídlem Spojenecká 69, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov, IČ 275 27 255.

 

 1. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.

 

 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

           -          vzít souhlas kdykoliv zpět,

           -          požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

           -          vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

           -          požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,

           -          na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

           -          na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

           -          v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.